BBA & MVO

BBA is van mening dat het bedrijfsleven vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid rekening dient te houden met de effecten van haar bedrijfsvoering op mens (people), milieu (planet) en maatschappij (profit).

Vanuit deze gedachte is BBA in 2010 gestart met het formuleren van een Milieu- en MVO beleid. Dit heeft ertoe geleid dat ons MVO-KAM bedrijfsmanagementsysteem in 2011 is gecertificeerd op basis van de normen ISO 9001 (kwaliteit), ISO 14001 (milieu), OHSAS 18001 (arbo) en de MVO Prestatieladder niveau 3.

 

People

Wij streven naar een transparante, veilige en stimulerende werkomgeving voor onze medewerkers, waarin geen ruimte voor discriminatie is, maar waar iedereen gelijk is. De mens staat centraal. We respecteren ons personeel en willen een goede werkgever zijn. Zo wordt voorzien in een gezonde en veilige werkplek waar een ongelijke behandeling niet wordt getolereerd. Het is belangrijk een bedrijfscultuur te creëren die niemand uitsluit. Een cultuur die onze verschillen erkent, respecteert en verwelkomt, die erdoor wordt uitgedaagd en er sterker van wordt. Op deze manier stimuleren wij professionaliteit en betrokkenheid. De persoonlijke en professionele groei van onze medewerkers wordt geprikkeld door uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden en ontwikkelingskansen te bieden. Hierdoor ontstaat een omgeving waarin onze mensen goed tot hun recht kunnen komen en hun werkzaamheden goed kunnen uitoefenen. Personeel dat het werk tot in de puntjes verzorgd en daardoor bijdraagt aan het succes van het bedrijf. Bij alles wat we doen respecteren we de rechten van de mens. Dit geldt zowel voor onze eigen medewerkers als voor andere mensen die door onze activiteiten en besluiten worden beïnvloed. Vanuit het ARBO beleid zet BBA zich in voor het voorkomen van schade en/of letsel ten gevolge van ongevallen, alsmede het voorkomen van beroepsziekten, het optimaliseren van arbeidsomstandigheden, het continue blijven verbeteren van alle processen binnen het MVO-KAM bedrijfsmanagementsysteem en het reduceren van het ziekteverzuim binnen de organisatie. Daarnaast biedt BBA haar werknemers de mogelijkheid deel te nemen aan een periodiek medisch onderzoek (PMO).

 

Planet

BBA monitort structureel haar emissies, afvalstromen, gebruikte grondstoffen, energie en overige milieu-aspecten om een goed overzicht van haar milieuprestatie te krijgen. Hierdoor kunnen milieudoelstellingen en behaalde resultaten concreet en inzichtelijk worden gemaakt. Hierdoor kan op kosten worden bespaard. Deze belangrijke milieu informatie wordt door het management meegenomen bij het nemen van belangrijke beslissingen. Deze kennis wordt ook toegepast in onze projecten. Vanuit onze dienstverlening zijn we  betrokken in het bouwproces. Dit is een uitgelezen kans om positief bij te dragen aan een duurzame en maatschappelijk verantwoordelijke bebouwde leefomgeving. Immers als het staat is het te laat.

Onze projecten bevinden zich door heel het land, van Groningen tot aan Maastricht. Dit betekend veel reizen. Hierbij worden door ons wagenpark veel kilometers verreden. De CO2-uitstoot van het wagenpark vormt voor BBA dan ook één van de belangrijkste aspecten als het gaat om milieu. In 2010 is daarom besloten de uitstoot van het wagenpark te monitoren en een beleid te formuleren om de uitstoot van CO2 te reduceren voor de komende jaren (doelstelling 5% per jaar). Hierin zijn de volgende besparingen gerealiseerd:

  • Gemiddelde CO2-uitstoot wagenpark van 175 gr/km (2010) naar 104 gr/km (2016), een reductie van maar liefst 68% in 6 jaar!
  • Totale CO2-uitstoot van het wagenpark van 213.302 kg (2010) naar 107.951 kg (2016), een halvering van de uitstoot binnen 6 jaar!

Een ander belangrijke aspect in de bedrijfsvoering van BBA is het energieverbruik (kantoor). In de loop der jaren zijn diverse energiebesparingen doorgevoerd en is het Plugwise-systeem geïmplementeerd. Met al deze besparingen is het energieverbruik gereduceerd met ruim 23% ten opzichte van 2009.

 

Profit

Economische winst is belangrijk voor het continueren van een verantwoorde bedrijfsvoering. Middels de economische winsten kunnen wij investeren in mens, middelen en maatschappij.

Vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid doneren wij regelmatig aan instellingen c.q. goede doelen. Voor 2016 zijn bijvoorbeeld schenkingen gedaan aan Stichting Cordaan, Stichting Vluchteling (bijdrage nacht van de vluchteling), Stichting Rondje Piano, Schagen on Ice en Stichting Goodwill (voor dragelijker maken van medische kinderdagverblijven). Tevens heeft BBA diverse sportverenigingen gesponsord, middels reclameborden, advertenties e.d. en 2 ‘business seats’ bij AZ, waarbij afwisselend personeel en relaties worden uitgenodigd.

 

Een andere belangrijk aspect in de continuering van de bedrijfsvoering en ‘eerlijk zaken doen’ is de afdraagt van sociale premies en belastingen. Ook in 2016 en 2017 heeft BBA daarom ook weer een Verklaring betalingsgedrag Belastingdienst mogen ontvangen.

 

BBA vraagt in verband met aanbestedingen regelmatig een GVA en/of VOG aan. Tot op heden zijn deze altijd afgegeven door dienst Justis. Een GVA is een verklaring dat uit een onderzoek is gebleken dat er geen bezwaren zijn dat een natuurlijk persoon of rechtspersoon. Justis raadpleegt daartoe het Justitieel Documentatie Systeem en gaat na of sprake is van relevante beschikkingen van de Autoriteit Consument en Markt of de Europese Commissie.

 

Vanuit het wagenpark-beleid is in de afgelopen jaren een transitie gemaakt naar de inzet van kleinere, zuinigere auto’s middels een mobiliteitsbudget. Dit levert winst op voor het milieu en de werknemers. Met de vakantiebundel kunnen tijdelijk (wanneer dit nodig is bij bijvoorbeeld vakanties) grotere auto’s gehuurd worden door de werknemers, dit wordt bekostigd uit de vakantiebundel welke beschikbaar is gesteld door BBA.

Verberg
Toon