BBA & MVO


BBA is van mening dat het bedrijfsleven vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid rekening dient te houden met de effecten van haar bedrijfsvoering op mens (people), milieu (planet) en maatschappij (profit).
Vanuit deze gedachte is BBA in 2010 gestart met het formuleren van een Milieu- en MVO beleid. Dit heeft ertoe geleid dat ons MVO-KAM bedrijfsmanagement-systeem in 2011 is gecertificeerd op basis van de normen ISO 9001 (kwaliteit), ISO 14001 (milieu), ISO 45001 (arbo) en de MVO Prestatieladder niveau 3.
 
People
Wij streven naar een transparante, veilige en stimulerende werkomgeving voor onze medewerkers, waarin geen ruimte voor discriminatie is, maar waar iedereen gelijk is. De mens staat centraal. We respecteren ons personeel en willen een goede werkgever zijn. Zo wordt voorzien in een gezonde en veilige werkplek waar een ongelijke behandeling niet wordt getolereerd. Het is belangrijk een bedrijfscultuur te creëren die niemand uitsluit. Een cultuur die onze verschillen erkent, respecteert en verwelkomt, die erdoor wordt uitgedaagd en er sterker van wordt. Op deze manier stimuleren wij professionaliteit en betrokkenheid. De persoonlijke en professionele groei van onze medewerkers wordt geprikkeld door uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden en ontwikkelingskansen te bieden. Hierdoor ontstaat een omgeving waarin onze mensen goed tot hun recht kunnen komen en hun werkzaamheden goed kunnen uitoefenen. Personeel dat het werk tot in de puntjes verzorgd en daardoor bijdraagt aan het succes van het bedrijf. Bij alles wat we doen respecteren we de rechten van de mens. Dit geldt zowel voor onze eigen medewerkers als voor andere mensen die door onze activiteiten en besluiten worden beïnvloed. Vanuit het ARBO beleid zet BBA zich in voor het voorkomen van schade en/of letsel ten gevolge van ongevallen, alsmede het voorkomen van beroepsziekten, het optimaliseren van arbeidsomstandigheden, het continue blijven verbeteren van alle processen binnen het MVO-KAM bedrijfsmanagementsysteem en het reduceren van het ziekteverzuim binnen de organisatie. Daarnaast bieden we onze werknemers de mogelijkheid deel te nemen aan een periodiek medisch onderzoek (PMO).
Met enige trots kunnen we zeggen dat we over 2019 een ziekteverzuim-percentage hadden van 3.12%. Hiermee zitten we ruimschoots onder het landelijk gemiddelde en ook onder die van de bedrijfstak’ bouwnijverheid’. Op basis van de verzuimcijfers van de 2014 tot en met 2018, waarbij het gemiddelde ziekteverzuim 3.19% was, is de doelstelling om het ziekteverzuim met ingang van 1 januari 2019 te verlagen van <4% naar < 3,5% behaald.
 

Planet
Wij monitoren structureel de emissies, afvalstromen, gebruikte grondstoffen, energie en overige milieu-aspecten om een goed overzicht van de milieuprestaties te krijgen. Hierdoor kunnen milieudoelstellingen en behaalde resultaten concreet en inzichtelijk worden gemaakt, waarmee kosten kunnen worden bespaard. Deze belangrijke milieu-informatie wordt door het management meegenomen bij het nemen van belangrijke beslissingen. Deze kennis wordt ook toegepast in onze projecten. Vanuit onze dienstverlening zijn we  betrokken in het bouwproces. Dit is een uitgelezen kans om positief bij te dragen aan een duurzame en maatschappelijk verantwoordelijke bebouwde leefomgeving. Immers als het staat is het te laat.
Onze projecten bevinden zich door heel het land, van Groningen tot aan Maastricht. Dit betekent veel reizen. Hierbij worden door ons wagenpark veel kilometers verreden. De CO2-uitstoot van het wagenpark vormt voor BBA dan ook één van de belangrijkste aspecten als het gaat om milieu. In 2010 is daarom besloten de uitstoot van het wagenpark te monitoren en een beleid te formuleren om de uitstoot van CO2 te reduceren voor de komende jaren (doelstelling 5% per jaar). Hierin zijn de volgende besparingen gerealiseerd:

  • Gemiddelde CO2-uitstoot wagenpark van 175 gr/km (2010) naar 86 gr/km (2019), een reductie van maar liefst 51,1% in 9 jaar.
  • Totale CO2-uitstoot van het wagenpark van 213.302 kg (2010) naar 87.520 kg (2019), een reductie van maar liefst 41 % in 9 jaar.
  • Voor 2020 zal eveneens een reductie van 5% ten doel worden gesteld voor zowel de gemiddelde CO2 uitstoot, als het verbruik en de gemiddelde verreden km’s per fte.

Vanuit het wagenpark-beleid is in de afgelopen jaren een transitie gemaakt naar de inzet van kleinere, zuinigere auto’s middels een mobiliteitsbudget. Dit levert winst op voor het milieu en de werknemers. Met de vakantiebundel kunnen tijdelijk (wanneer dit nodig is bij bijvoorbeeld vakanties) grotere auto’s gehuurd worden door de werknemers, dit wordt bekostigt uit de vakantiebundel welke beschikbaar wordt gesteld.
Vanaf 2018 word ook het elektra verbruik van leaseauto’s gemonitord, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen ‘full electric’ en ‘hybride’ leaseauto’s. Het totale elektrisch verbruik leaseauto’s in 2019, was 25.675 kWh. De verwachting is dat komende jaren het wagenpark steeds meer uit ‘full electric’ leaseauto’s bestaan.
Een ander belangrijke aspect in onze bedrijfsvoering is het energieverbruik (kantoor). In 2019 is er een energiescan uitgevoerd, als energiebesparingsmaatregel voor 2020 wordt de bestaande verlichting naar LED verlichting vervangen. Tevens zal in 2020 ons bestaande energiemonitoringssysteem van Plugwise, wat bijna 10 jaar gedraaid heeft, vervangen door het vernieuwde Plugwise systeem
Al met al hebben deze besparingsmaatregelen het energieverbruik van BBA flink gereduceerd, in de loop van de jaren.

  
Profit
Economische winst is belangrijk voor het continueren van een verantwoorde bedrijfsvoering. Middels de economische winsten kunnen wij investeren in mens, middelen en maatschappij.
Vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid doneren wij regelmatig aan instellingen c.q. goede doelen. BBA heeft in 2019 schenkingen gedaan aan de volgende instellingen:

- Dinto, sponsoring seizoen 2018-2019;
- Heerren van Scaghen cabriodag 2019
- Rondje Piano Schagen, sponsoring 2019;
- Stichting Schagen on Ice, sponsoring 2019;
- WNF donatie bedrijfsgift 2019
- Presentatiedoek BBA
- SCR advertentie programmaboekje 2019
- Harddraverij Heemskerk 2019
- De Stut advertentie boekje 2019
- Ned. Uitgevers Combin. Advertentie

  

BBA heeft diverse sportverenigingen, harddraverij Heemskerk, e.d.  gesponsord, middels reclameborden, advertenties e.d. en 2 ‘business seats’ bij AZ, waarbij afwisselend personeel en relaties worden uitgenodigd. Advertenties  + Sponsoring + Reclame is – nagenoeg gelijk gebleven t.o.v. 2018. Voor 2020 en opvolgende jaren zal het advertentie en sponsoringsbeleid gelijk of meer aandacht krijgen, dit zal verder uitgewerkt worden in het nieuwe op te zetten beleidsplan 2020-2024, waarbij de MVO gedachte een steeds grotere rol zal gaan spelen.

Een ander belangrijk aspect in de continuering van de bedrijfsvoering en ‘eerlijk zaken doen’ is de afdracht van sociale premies en belastingen. Vanaf 2018 ontvangen we maandelijks een positieve Verklaring Betalingsgedrag Belastingdienst.
Wij vragen, in verband met aanbestedingen, regelmatig een GVA en/of VOG aan. Tot op heden zijn deze altijd afgegeven door dienst Justis.
Een GVA is een verklaring dat uit een onderzoek is gebleken dat er geen bezwaren zijn dat een natuurlijk persoon of rechtspersoon inschrijft op een overheidsopdracht, speciale-sectoropdracht, concessieovereenkomst voor openbare werken of prijsvraag. Justis raadpleegt daartoe het Justitieel Documentatie Systeem en gaat na of sprake is van relevante beschikkingen van de Autoriteit Consument en Markt of de Europese Commissie.

Logo Green Biz IJmond
Verberg
Toon