BBA & MVO

     

MVO jaarverslag 2020

Wij houden in onze bedrijfsvoering rekening met de effecten op mens (people), milieu (planet) en maatschappij (profit) en hebben onze maatschappelijke verantwoordelijkheid onder meer verankerd middels het certificaat voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (prestatieladder niveau 3).
 
Hierbij moet gedacht worden aan uiteenlopende zaken zoals langdurige relaties met opdrachtgevers, werkgelegenheid, het ondersteunen van maatschappelijke projecten en het sponsoren van regionale (sport)verenigingen. Wij willen een betrouwbare en degelijke partner voor onze klanten en een solide en stabiele factor binnen onze directe leefgemeenschap zijn. Natuurlijk werken wij zoveel mogelijk mee aan energiebesparing. Wij bevinden ons op niveau 3 van de CO2 prestatieladder. Ieder jaar houden we bij welke inspanningen we hebben geleverd om de CO2 uitstoot te beperken.
 
Wij zorgen voor het welzijn van onze medewerkers, mede door een goede verhouding tussen BBA en haar medewerkers, gezondheid en veiligheid, opleiding en onderwijs en diversiteit en kansen.

Naast MVO, zijn we onder andere ook gecertificeerd voor de ISO9001 (kwaliteitsmanagement), ISO14001 (milieumanagement), ISO45001 (gezond en veilig werken) en de BRL9500 (NTA8800, energieprestatie van gebouwen).

afbeelding 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gezond en Veilig Werken staat bij ons hoog in het vaandel

Ziekteverzuimpercentage (people)

In 2020 hadden we een gemiddeld ziekteverzuim-percentage van 2.95%. Hiermee hebben we onze eigen doelstelling van ‘lager dan 3,5%’ behaald. De coronapandemie heeft voor ons minimaal invloed gehad op het verzuimpercentage.

We hebben onze verzuimcijfers vergeleken met een aantal verwante bedrijfstakken en bedrijven tussen de 10 en 100 medewerkers zoals weergegeven in het schema hiernaast. We kunnen vanuit deze cijfers concluderen dat het ziekteverzuim binnen BBA aanzienlijk lager is en dat is een hele mooie prestatie.

afbeelding 4

Onze ambitie

Onze ambitie is om het gemiddelde verzuimpercentage in 2021 en 2022 te analyseren om nog beter inzicht te krijgen waar we als bedrijf aan moeten werken en om vervolgens de doelstelling van 3.5% te kunnen verlagen naar 3% in het jaar 2023. We beseffen dat het een zeer scherpe doelstelling is, maar verwachten dat we dit kunnen behalen met een aantal niet rigoureuze aanpassingen in het verzuimbeleid.

 
Preventief Medische Onderzoeken (people)       

De coronapandemie heeft de uitvoering van de PMO’s (Preventief Medisch Onderzoek) in 2020 belemmerd. Normaliter is ons streven dat in het kader van welzijn van de medewerkers, minimaal 80% van de uitgenodigde medewerkers ingaat op de uitnodiging van het PMO. Wij vinden het belangrijk om te weten of de kwaliteit van de uitgevoerde PMO’s door minimaal 90% van de medewerkers als positief wordt ervaren en doen dit door het houden van een enquête, achteraf.

Onze ambitie

We bieden medewerkers aan gebruik te maken van het PMO dat wordt uitgevoerd door onze arbo-dienst. De huidige doelstelling is dat minimaal 80% van de uitgenodigde medewerkers zal ingaan op de uitnodiging voor het PMO, maar we denken dat hier toch nog enige winst valt te behalen. Uiterlijk 2023 stellen we de huidige doelstelling bij van 80% naar 85%. Door het houden van enquêtes over de kwaliteit van de uitgevoerde PMO’s en de uitkomsten in kaart te brengen en in te spelen op verbeterpunten, verwachten we dat 85% haalbaar zal zijn.

 
Registratie aantal (bijna) ongevallen (people)                                  

Het feit dat we al jaren zijn gecertificeerd voor de ISO 45001 geeft aan dat we het voorkomen van (bijna) ongevallen heel serieus nemen. Ons streven is natuurlijk om de (bijna) ongevallen tot 0 te beperken. Ondanks dat “veilig en gezond werken    ”als een rode draad door onze bedrijfsvoering heen loopt, heeft er in 2020 – 1 ongeval plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot meer dan 4 dagen verzuim en letsel aan de pols van een werknemer. Het ongevallen percentage binnen ons bedrijf kwam hiermee op 0.45%. Zoals een goed werkgever betaamt hebben we het incident geanalyseerd om hier in de toekomst van te leren en ongevallen verder te voorkomen.

In onderstaand schema zien we het aantal bedrijfsongevallen dat in verwante bedrijfstak(ken) heeft plaatsgevonden.

afbeelding 5

Onze ambitie

Onze ambitie is om “gezond en veilig werken” naar een hoger niveau te brengen binnen BBA, waarin het uitsluiten van (bijna) ongevallen niet alleen het streven is, maar een thema is waar we ons met man en macht voor inzetten. Ieder (bijna) ongeval is er één te veel. We gaan ervan uit dat door het positief beïnvloeden van onze medewerkers, op bewustwording van het eigen gedrag in het kader van “gezond en veilig werken”, kan leiden tot een ‘win-win’ situatie.

 

Ontruimingsoefeningen (people)         

Ontruimingsoefeningen worden sinds jaar en dag minimaal 1 x per jaar gehouden. De ontruimingsoefening is in 2020 niet gehouden, aangezien de bezetting in het pand, door het meer thuiswerken vanwege de coronapandemie, zeer minimaal was.

Onze ambitie

We willen medio 2021/2022 een evacuatiestoel aanschaffen. Dit is een hulpmiddel voor personentransport over trappen in situaties waarin men de lift niet kan of mag gebruiken. Als de stoel is aangeschaft zal het BHV-team de evacuatiestoel inzetten tijdens de ontruimingsoefeningen. Hiermee kunnen we de mindervalide collega’s en bezoekers extra veiligheid bieden. 

 
Opleiding en onderwijs (people)

Zonder goede medewerkers heeft geen enkel bedrijf bestaansrecht en daar zijn we ons zeer van bewust. Daarom dragen wij graag zorg voor het welzijn van al onze medewerkers en bieden mogelijkheden aan voor persoonlijke ontwikkeling.
De opleidingskosten per fte waren in 2020 29,2% gestegen t.o.v. 2019. De opleidings-kosten in 2020 waren 3,2% van de totale bedrijfskosten met een stijging van 23,9% t.o.v. 2019.
Door de coronapandemie zijn er diverse online opleidingen gevolgd. Actuele branche gerelateerde gegevens zijn nog niet bekend bij het SFA en/of NL Ingenieurs en zullen in 2021/2022 nader onderzocht worden, daarnaast werden er meer dan normaal aantal webinars gegeven en gevolgd.
 
We hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de (nieuwe) opleiding Junior Consultant Duurzaamheid’ welke wordt aangeboden door het Nova college. Dit is een 3-jarige opleiding op niveau 4. Tevens bieden we leerlingen van deze opleiding aan om bij ons hun stageperiode te lopen.

 
Onze ambitie

We hebben de ambitie om in de periode 2021 t/m 2022 competenties van medewerkers steeds verder uit te werken. Kwalificaties dienen op peil gehouden te worden met voldoende spreiding onder de medewerkers, wat ook meer naar buiten uitgedragen kan worden. De opleidingskosten zullen in 2023 worden bijgesteld naar 3,5% van de totale bedrijfskosten.

 
Energieverbruik (planet)

Vanuit het activiteitenbesluit zijn we verplicht (> 50.000 kWh per jaar energieverbruik) om met een terugverdientijd van 5 jaar of minder, op basis van de erkende maatregelenlijst van RVO uit te voeren. In 2020 zijn we dan ook begonnen met vervanging van de verlichting naar Led. Voor 2021 staat de vervanging van de overige verlichting binnen en ook de buitenverlichting gepland.
De toegepaste besparingsmaatregelen hebben geleid tot een reducering van ons energieverbruik. In 2020 is deze t.o.v. 2019 gedaald met 2,7%.
Wat betreft energieopwekking worden er in 2021, of uiterlijk in 2022, zonnepanelen geplaatst op het dak van ons kantoorpand in Heemskerk.
We hebben onze dienstverlening uitgebreid met het houden van EED Energie-audits Dit is een systematische, vierjaarlijkse aanpak om informatie te verzamelen over het actuele energieverbruik en de besparingsmogelijkheden van ondernemingen. De EED Energie-audit is voor sommige ondernemingen een verplichting. Het doel ervan is om bedrijven en instellingen bewust te maken van hun energieverbruik én van de mogelijkheden om energie te besparen en te verduurzamen.

 
Onze ambitie

Onze ambitie is om in de periode 2021 t/m 2022 een reducering van energieverbruik te bewerkstelligen. In 2020 is deze t.o.v. 2019 gedaald met 2,7% voor de periode 2021 zal deze worden opgeschaald naar 3% en in 2022 naar 3,3%.
Wat betreft energieopwekking worden er in 2021, of uiterlijk in 2022, zonnepanelen geplaatst op het dak van ons kantoor, met een verwachtte opwekking van 23.000 kWh. Hiervoor is ons reeds een SDE+ subsidie toegewezen door de overheid. Daarnaast loopt momenteel nog een aanvullend subsidie-aanvraag bij de provincie N-Holland ‘Verduurzaming bedrijventerreinen (HIRB)’.

 

CO2 uitstoot leasewagenpark (planet)

Vanaf 2010 wordt de uitstoot van ons leasewagenpark gemonitord. Naar aanleiding van diverse CO2-besparingsmaatregelen hebben we de volgende resultaten bereikt:

  • Gemiddelde CO2-uitstoot wagenpark van 175 gr/km (2010) naar 70 gr/km (2020), een reductie van maar liefst 71,5% in 10 jaar.
  • Totale CO2-uitstoot van het wagenpark van 213.302 kg (2010) naar 60.848 kg (2020), een reductie van maar liefst 43,8 % in 10 jaar.
  • Het aantal verreden kilometers in 2020 bedroeg 868.348 km tegen 1.023.315 km in 2019, een daling van 15,1%. Het aantal gereden kilometers per fte is met 24,0% gedaald van 29.483 (2019) naar 23.768 (2020).
  • De totale CO2-uitstoot van het wagenpark in 2020 betrof 60.848 kilogram tegen 87.520 kilogram in 2019, een daling van 43,8%, waarmee de doelstelling voor 2020 (>3%) ruimschoots gehaald is.

De afname van CO2 uitstoot en gereden kilometers worden vooral veroorzaakt door de coronapandemie, waarbij de medewerkers vanwege lockdownmaatregelen meer vanuit huis gewerkt hebben.

 

Afbeelding1

Onze ambitie

Onze ambitie is om over de periode 2021 t/m 2022 een CO2-reductie te realiseren van minimaal 5% door de inzet van duurzamere auto’s en verdere vermindering van verreden kilometers.

 

Betrokkenheid bij en ontwikkeling van de samenleving (profit)

Het boekjaar 2020 is positief afgesloten, waarbij een samenstellingsverklaring zonder negatieve continuïteitsverwachting is afgegeven door de accountant.

Afbeelding6

Onze ambitie

We hebben de ambitie om over de periode 2021 t/m 2022 de ‘profit’ doelstelling aan te scherpen zoals hieronder weergegeven.
 

  • Offertes die afgewezen worden minimaliseren tot max. 3%.
  • Minimaal 80% uit te brengen offertes in opdracht krijgen.
  • Toename van de jaaromzet met minimaal 3%.
  • Aanpassing huidige doelstelling om minimaal 10 nieuwe klanten per jaar binnen te halen.

 
 Klik hier voor het jaarverslag in PDF.
 
 
 
 

Logo Green Biz IJmond
Verberg
Toon