Privacyverklaring BBA

Bouwkundige Begeleidings Adviesgroep b.v., hierna te noemen BBA. Onze privacyverklaring is gebaseerd op de AVG (algemene verordening gegevensbescherming), ingaande 25-05-2018.

BBA geeft op de website www.bba-bv.nl informatie over haar activiteiten en dienstverlening. Bezoekt u onze website dan verwerkt BBA uw “gewone” persoonsgegevens. Daarnaast worden er voor diverse andere doeleinden “gewone” persoonsgegevens verwerkt. In deze privacyverklaring hebben wij de soorten gegevens die wij verwerken onderverdeeld in 2 categorieën (A & B) en leest u welke gegevens dit zijn, en wat wij ermee doen.

1.1    Categorie – A (GERICHT OP BEZOEKERS VAN DE WEBSITE VAN BBA)

1.1.1 - Soort gegevens

BBA registreert via deze website IP-adressen, de tijdstippen van opvraging en gegevens die browsers van bezoekers meesturen voor statistische analyses van bezoek aan de website. Voorts wordt, bij het invoeren van een “beheer” melding, het e-mailadres van de melder gevraagd. 

1.1.2 - Beveiliging van gegevens

De website is voorzien van een z.g. SSL-certificaat. Dankzij deze beveiligde verbinding wordt alle dataverkeer van en naar de website versleuteld verzonden.

BBA neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via bba@bba-bv.nl.

1.1.3 - Doel van de verwerking

Wij gebruiken IP-adressen voor drie doeleinden:

  1. Om te analyseren hoe vaak onze website wordt bezocht. Wij gebruiken hiervoor het statistiekenprogramma AW-Stats. De IP-adressen zijn hierbinnen geanonimiseerd.
  2. Om eventuele storingen op te kunnen lossen.
  3. Om onze website veilig en bereikbaar te houden.

De gegevens die u eventueel verstrekt via het contactformulier voor het doorgeven van een “beheer” melding, worden niet opgeslagen op de server van de website, doch aan ons doorgemaild. Deze persoonsgegevens worden door u vrijwillig aan ons verstrekt en kunnen, binnen de grenzen van de wettelijke voorschriften, gebruikt worden in het kader van onze bedrijfsvoering.

1.1.4 - Bewaartermijnen

De IP-adressen worden opgeslagen in zogenaamde logfiles. Deze files worden 90 dagen op de webserver bewaard, zodat ze gebruikt kunnen worden in geval er zich een storing voordoet.
 
Via het invulformulier (melding beheer) verzamelen wij niet meer persoonsgegevens van u dan nodig is voor een goede dienstverlening. De verzamelde persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan de bedrijfsvoering vereist of dan wettelijk is verplicht.

1.1.5 - Privacymaatregelen

De webserver, waar de IP-adressen staan opgeslagen is voor niemand bereikbaar behalve onze webhosting-partij. Deze zal deze gegevens uitsluitend en alleen inzien wanneer er een storing is, die op geen enkele andere manier op te lossen is.

1.1.6 - Verstrekken van persoonsgegevens aan andere partijen

BBA deelt gegevens die onderdeel zijn van de bezoekersstatistieken alleen in geval van ernstige storingen. BBA verstrekt uitsluitend en alleen persoonsgegevens als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

1.1.7 - Gebruik van cookies

Indien de privacy-instellingen van uw browser én uw eigen instellingen dit toestaan, wordt op de homepagina van de site een overzicht van z.g. Tweets van BBA op Twitter getoond. Deze functionaliteit vereist een stukje code dat van deze social media dienstverlener zelf afkomstig is. Door middel van deze code wordt een cookie geplaatst. BBA heeft daar geen invloed op.
 
Lees de privacyverklaringen van Twitter (welke regelmatig kan wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. Verzamelde informatie wordt zo veel mogelijk door ons geanonimiseerd, maar wordt overgebracht naar de betreffende social media dienstverlener, en kan worden opgeslagen op servers in de Verenigde Staten of buiten de EU.

1.2    Categorie – B (GERICHT OP GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS VOOR OVERIGE DOELEINDEN)

1.2.1 - Soort gegevens en de doeleinden voor gebruik

Kijkend naar de dienstverlening van BBA worden er voor diverse doeleinden “gewone” persoonsgegevens verwerkt. Een aantal voorbeelden hierin zijn het uitvoeren van woninginspecties, financieel administratief beheer (incasseren huur) van woningen, het voeren van correspondentie met bewoners, of het afhandelen van een sollicitatie.

Soort gegevens

Doeleinden

NAW, privé telefoonnummer, automatische incassoverklaring, huurovereenkomst, kopie legitimatiebewijs, intakeformulier, bankrekeningnummer huurder, huurnota’s

Voor het incasseren van de huur van woningen, in opdracht van opdrachtgever van BBA.

NAW, privé telefoonnummer

Inplannen van afspraken voor inspectiebezoeken, of voor onderhouden van contact met bewoners gedurende “groot onderhoudsprojecten” aan woningen.

NAW – Curriculum Vitae

In het kader van sollicitatieprocedures worden persoonlijke gegevens van sollicitanten bewaard.

1.2.2 - Beveiliging van informatie

Wij willen uw persoonsgegevens beschermen en de nauwkeurigheid ervan handhaven. BBA implementeert naar redelijkheid fysieke, administratieve en technische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik en onbevoegde onthulling. Ook van onze leveranciers verlangen we dat ze dergelijke gegevens beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik en onbevoegde onthulling. Zodra er persoonsgegevens welke worden aangeleverd door BBA door een leverancier worden verwerkt, dan wordt er een “verwerkersovereenkomst” afgesloten, zoals wordt vereist vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

1.2.3 - Hoe lang bewaren we uw gegevens

BBA zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De gegevens worden onderverdeeld zoals hieronder beschreven.

  • Persoonsgegevens van bewoners

Als voor het uitvoeren van de opdracht noodzakelijk is gebleken dat door een opdrachtgever van BBA persoonsgegevens van bewoners zijn uitgewisseld, bijvoorbeeld voor het inplannen van inspectiebezoeken, dan zien wij deze gegevens als “projectgegevens”. Onze bewaartermijn op projectniveau wordt bepaald conform de DNR 2005 / 2011 en is vastgesteld op 5 jaar na afronding van een project, of indien afwijkend zoals vastgesteld in de opdracht welke is overeengekomen tussen BBA en haar opdrachtgever.

  • Gegevens t.b.v. het incasseren van woninghuur (in opdracht van een opdrachtgever)

Als voor het uitvoeren van de opdracht noodzakelijk is gebleken dat BBA persoonsgegevens heeft verwerkt, bijvoorbeeld voor het innen van de maandelijkse huur van woningen, dan is BBA conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), aangezien als “verwerker” van persoonsgegevens. De AVG verplicht in een dergelijke situatie een “verwerkersovereenkomst” op te stellen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. De verstrekte persoonsgegevens maken onderdeel uit van de project/opdracht gegevens. De bewaartermijn op projectniveau wordt bepaald conform de DNR 2005 / 2011 en is vastgesteld op 5 jaar na afronding van een project, of indien afwijkend zoals vastgesteld in de opdracht welke is overeengekomen tussen BBA en haar opdrachtgever.

  • Sollicitanten / werving- en selectiebureaus en uitzendbureaus

Ten aanzien van verworven gegevens van sollicitanten, al dan niet via een W&S bureau, uitzendbureau, of rechtstreeks via de kandidaat, hanteren BBA een bewaartermijn van 4 weken na afronding van de sollicitatieprocedure. Hierna worden de gegevens verwijderd uit Outlook en worden gegevens die zijn uitgeprint vernietigd. Met wederzijds goedkeuren van een kandidaat kunnen de gegevens maximaal 1 jaar worden bewaard. Mocht een kandidaat worden aangenomen, dan worden de ontvangen gegevens opgenomen in het personeelsdossier.

1.3    Geldend voor Categorie a & B

1.3.1 - Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 16 en 17 van de AVG). Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar bba@bba-bv.nl.
 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier werkweken, op uw verzoek.
 
BA wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

1.3.2 - Wijzigingen

BBA behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wijzigingen worden doorgevoerd op de deze pagina. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

1.3.3 - DPIA (data protection impact assessment)

Sommige bedrijven zijn verplicht een DPIA te verrichten. Een DPIA brengt de privacyrisico’s van een gegevensverwerking binnen een organisatie, in kaart om vervolgens maatregelen te kunnen nemen om de risico’s te verkleinen. BBA is gezien haar dienstverlening en de wijze van gegevensverwerking binnen de organisatie niet verplicht een DPIA uit te voeren.

1.1.1 - Bedrijfsgegevens

Zie voor adresgegevens van BBA de footer van deze website.

Verberg
Toon